Boux

Uit TitVen
Ga naar: navigatie, zoeken

Familie BOUX

Die gaat surfen op het internet naar de familie Boux-Bocx in Venlo in de periode vóór 1700 zal teleurgesteld worden over het resultaat. Een zoekopdracht op de website van de Mormonenlevert een 14-tal Boux-en uit de 17de eeuw, 10 gegevens uit Oleye en 4 uit Waremme (België). Oleye (ned.: Liek) is een klein dorp op de taalgrens in de provincie Luik vlakbij Waremme (ned.: Borgworm), plaats van ca.14.000 inwoners in de provincie Luik. Bij het speuren naar de familie Boux in Venlo, loop ik muurvast in het midden van de 17de eeuw. Een van de verklaringen vond je hier beneden, weliswaar vind je gegevens in de DTB-boeken van de katholieke St.Martinuskerk in Venlo. Maar kijk eens in de lijst uit Kaldenkerken van 1637: Wed.Angenes Boux, Wed.Hubert Boux met kinderen, Willem Boux, zie Twee geloven in één schip. Jammer genoeg geen gereformeerde DTB-gegevens over de periode 1620-1662 in Venlo en Kaldenkerken!!

Wat wel te vinden is in het stadsarchief van Venlo, vind je hieronder, een eerste speurtocht in Oud-Archief en Schepenbank met name bij de Maasschippers of in de Capitatielijsten:

 • Op een lijst met "Nahmen der Boitzgesellen" van 1620-1623 staat als één van de 37 schippersgezellen vermeld Jacob Boucx (OAV-1502).
 • Op een lijst van Maasschippers in Venlo van 21 november 1644 staat als 10de op de lijst van 51 “op die maes vaerende” Jacob Bokx vermeld (OAV-1517).
 • Waarschijnlijk overlijdt Jacob Boucx in januari 1650, want 26.01.1650 vind ik twee actes in het Gerichtsboek van Venlo. In de ene legt Hildegunda Spiegels een obligatie voor aan Aeltgen, de weduwe van Jacob Boucx (Schepenbank Venlo,nr.2542-26.01.1650). In het andere wordt z'n schip en gereedschap verkocht om de schulden te voldoen.
 • In de Capitatielijsten vinden we gegevens aan de Maaspoort in 1653/54 Lenardt Boux, en in 1681 de kinderen Jacob Boux (2 meisjes, 1 jongen), Thijs Bouxs en vrouw, weduwe Houb Boux en zoon, de weduwe Jan Boux en Merten Bouxs met vrouw.
 • In 1686 is ene Hendrik Bochst één van de 27 gildebroeders in het huurvaardersgilde (OAV-1526, 23.10.1686).
 • Ene Jan Boux heeft een huis int Slootien verhuurd aan Geerardt van Dael, in 1695 vechten beide een huurprobleem uit.
 • In de huizenschat 1727 van Venlo vinden we aan de Maespoort het huis van de erfgenamen Hoeb Boex (is verhuurd aan Jan Matthijssen en ligt naast dat van Peter Visschers). Daarnaast woont Derick Boecx (en daarnaast de weduwe Lijna). In de huizenschat 1734 woont Lambertus Bocks aan de Laerpoort (naast Mevr.Poell en de wed.Lieutenant Sigenits) en in 1736 de vrouw van Lambertus Boxs (naast Mevr.Poell en het huijske vant Gasthuijs). Tenslotte in 1736 huurt Joannes Boxs het huis van de Schippersgaffel (Gilde).


Betekenis Familienaam

Bok (de(n)), (de) Bock, (de) Boe(c)k, De Bou(c)k, Deboucq, (de) Boeckx, (de) Bocq, (de) Buck, De Buc(q), De Bucke, Buc(x), Buks, Boks, Bochs, (de) Bokx, Box, Bock(x), Boe(ck)x, Boux

 1. Bijnaam naar de diernaam: bok. Wellicht een scheldwoord.
 2. Patroniem uit de oorspronkelijk Germaanse voornaam Bucco, Bocco: knuffelvorm van een burg-naam.
 3. Beroepsnaam voor de slager.

(van internetsite: Een familienaam is je gegeven)

Genealogie

Bij het gezin Tutelair-Orbon getuigen een paar Boux-en, in welke relatie zij exact tot elkaar staan is (nog) niet bekend. Oud-Tante (Sybilla), zussen (Elisabeth, Gertrudis, Cecilia en Ida) en een nicht (Margaretha) ??:

 • Sybilla Boux; was getrouwd met Hermanus Meiboems, waaruit één dochter bekend is; Henrica, geb.Venlo 11.11.1621 (get.Leonardus Bucx, Catharina Sloetgens); trouwgetuige 1689.
 • Elisabeth Boux; trouwde 11.02.1681 in Venlo met Theodorus Ariaens (get. Joannes Ariaens en Joannes Caspars); één dochter bekend Christina, geb.Venlo 19.07.1691 (get.Jacobus Henricus Goldt en Cecilia Box); zij is doopgetuige in 1700 en 1702.
 • Gertrudis Boux; trouwde 26.02.1683 in Venlo met Martinus Kinck (Calingh); geen kinderen bekend, Gertrudis overlijdt Venlo 10.10.1702; beide zijn doopgetuigen 1695-1702.
 • Cecilia Boux; trouwde 28.11.1686 in Venlo met Adolphus Jonckers (get. Waltero Willemsen); geen kinderen bekend, Cecilia overlijdt Venlo 21.01.1733; beide zijn doopgetuigen 1690-1708. En de moeder van Catharina Orbon:
 • Margaretha (d.v. Hubertus?); trouwde 27.11.1668 in Venlo met Urbanus Lyna (Jacobs), ze kregen 2 kinderen, Catharina in 1670 en Joannes in 1673; Margaretha is doopgetuige van het 1ste kind in 1690 en overlijdt Venlo 16.11.1699.
 • Ida, trouwde 02.09.1670 in Venlo met Antonius Adriani ( Tamburina-1680; Tammerijn-1673); één zoon bekend Adrianus, geb.Venlo 16.05.1680, waarbij Urbanus Jacobs doopgetuige is (Urbanus Jacobs pro quo leua uit Bartholomeus Matthijsen en Catharina Cupers).

Generatie 1

Uit de DTB’s van de St.Martinuskerk in Venlo de volgende gezinnen:
I. Leonardus Boux en Sophia Kannegieters, twee kinderen:

 1. Johannes,geb.10.04.1618 (get.Sijbilla Box)
 2. Wilhelmus,geb.11.11.1621 (get.Joannes Verschener en Theodora Himmen)
 • Schepenbank Venlo – nr.2595 – 26.11.1648

Lenardt Boucx. Den XXVI.novembris coram judice, Floers, ende Claessen schepen, Peeter van Aertzen, ende Grietgen Coppenols eheluyden, voor hun, ende hunnen erven, vercocht, opgedragen, ende overgegeven, om een summe gelts soo hen welbetaelt is , Lenardt Boucx, ende Fije sijne huijsfrou, ende hunnen erven, vijffendetwintich gulden jaerlixer erfftins rente den gulden tot XXst venloscher weeringe, alle jaer op Paesschen, ende ierst op den paesdach anno XVI.negenendeveertich, ende soo voortz jaerlix verschijnende, vuijt, ende van ontrent vijffvierdeel placx aengen Raeij neffens Jos Bylandts landt ter eenre, ende Derick Honnen erff ter ander syden gelegen schietende op denselven Raeijerwech, noch vuijt, ende van twee morgen landts neven de Raedtzpersoon Johan de Groote landt, ende wijlen Peeter van Aerssen kinder landt gelegen schietende aen Jorissen wech ende noch vuijt ende van eenen huijse opt Hetgen gelegen neffens Jacop Janknecht ende Stoffel opde Maese zlr. , alle voor een derde part, ende als voor hun kindtz gedeelte quote hen toecomende, ende vrije erven, te loossen met vijffhondert gulden venloscher weeringe, mitz doende d’opkundigingh een halff jaer te bevoorens.

Generatie 2

IIa. Jacobus Boux trouwt 26.06.1631 met Maria Leonardi (get.Nicolaus Huets en Leonardus Bocx), geen kinderen bekend. Op 11.01.1637 trouwt ene Jacob Bockx (2de huwelijk?) met Gertken Greven (get.Willem van Ues en Pauwels Verfers), één dochter bekend:

 1. Maria,geb.04.02.1638 (get.Geert Jans en Maria Greven)

IIb. Johannes Boux trouwt 10.04.1654 met Johanna Claes (Anna Claessen) (get.Joannes Gielen en Leonardus Anthonij), is zij de dochter van Claes van Litsenborgh? Zeven kinderen bekend:

 1. Maria Elisabeth,geb.14.02.1655 (get.Joannes Janssen en Eva Bosch)
 2. Nicolaus,geb.27.02.1657 (get. Petrus Rochus en Anna Bucks); hij trouwt 24.08.1677 met Mechtildis Peeters.
 3. Petronilla,geb.29.06.1659 (get.Henricus Nebbers en Cecilia Leners)
 4. Helena,geb.09.01.1662 (get.Ermentrudis van Stappen)
 5. Henricus,geb.12.01.1665 (get.Arnoldus Hendrix en Mechtildis Loefs)
 6. Agnes,geb.22.11.1667 (get.Joannes van Suchtelen en Anna Sijbilla Cleebbers)
 7. Maria,overleden 10.08.1690

IIc. Joannes Boux (z.v. Leonardus en Sophia Kannegieters ?) en Agnetha Willems krijgen drie kinderen:

 1. Helena,geb.06.05.1655 (get.Claes Peters van Elsen en Christ van Butten)
 2. Leonardus,geb.01.05.1658 (get.Joannes Staels en Godefrida Box)
 3. Sophia,geb.08.06.1662 (get.Godefridus van Coersvelt en Gerarda Greven)

IId. Johannes Boux en Maria Sibertz (Sibers) krijgen vier kinderen :

 1. Gertrudis,geb.06.04.1667 (get. Alardus van Blerick en Wilhelma Wauters); zij trouwt 16.04.1695 met Petrus Heijnen (get.Jacobus Boux en Theodora de Mennick)
 2. Lambertus,geb.03.04.1674 (get.Vitus Riehaer en Gertrudis Janssen)
 3. Wilhelma,geb.26.03.1679 (get.Sibertus van Velden (Joannes Doccs) en Christina Bulten)
 4. Aldegundis,geb.24.01.1682 (get.Bartholomeus Matthijs (Antonij Tamburien) en Aldegondis Sibers)
 • Schepenbank Venlo – nr.2596 – 26.08.1667

Jan Boucx. Den XXVI.augustij, coram judice, Duycker ende Floers schepen, Henrick van Beeck, gesondt ende wel te passe, ter stegen ende ter straeten gaende, ende staende, voor hem, ende synen erven, opgedragen ende overgegeven Jan Boucx, ende Marie Syberts eheluyden, ende hunnen erven, dehelfte van een huys, ende erve, by den Loohoff, naest St.Joris gasthuys, ende noch anderhalven morgen landts aende Turffstraet neffens Frans van Hoemoet eenes ende Herman aende Bergh ander sydts gelegen, met hunnen last ende onlast*, op expresse conditie, ende last, dat sy Jan Boucx ende Marie eheluyden, den voorss Henrick van Beeck, syn levenlanck geduyrende, eerlick ende wel, in cost, ende dronck ende anders sullen alimenteren, halden, ende onderhalden, soo in crancheyt ende wat daertoe behoort, als in gesondtheyt, ende naer synen doodt, hem een eerlicke begraffenisse doen sullen, gelyck deselve eheluyden Jan ende Marie sulcx alsoo aengenomen ende belooft hebben te sullen doen.*als mede syne hebbende gereyde goederen van lynen, wullen, huysraedt ende anderssints.

IIe. Wilhelmus Boux en Gertrudis Gisberts (acatholicorum) krijgen vier kinderen:

 1. Joannes,geb.30.08.1678 in Grubbenvorst, onwettige zoon, vader ongelovige, moeder katholiek ( get.Henricus Buck en Beatrix Winans), de andere kinderen in Venlo:
 2. Helena,geb.25.10.1682 (get.Henricus Wassenberch (Anthonij Tamborini) en Catharina Cupers)
 3. Eleonora,geb.08.05.1685 (get.Henricus Wassenberch en Agnes Wijnants)
 4. Gisberta,overleden 09.02.1689

Huwelijken Venlo 1617-1724

Verder een lijst met huwelijken:

 • Aleida ,tr.01.10.1617 met Henricus Coeten (get.Theodoro Huennen en Nicolaus Huets)
 • Anna ,tr.24.04.1625 met Henricus Nemans (get.Joannes a Tegelen en Gisberto Peregrini)
 • Katerina ,tr.23.02.1628 met Hubertus a Velden (get.Martino Pacx en Andrea Bocx)
 • Gertrudis ,tr.25.01.1629 met Franciscus Clousen (get.Hermanno Clousen en Godefrido Koeten)
 • Aleida ,tr.16.08.1631 met Petrus van Herstraeten (Henrico Roeffs en Nicolao Huets)
 • Arnolda ,tr.10.05.1635 met Gerardus Phijlen (get.Joannes Phijlen en Georgius Zurick); zij trouwen gelijk met: Reynerus a Zuerick en Sophia Jois (Phijlen?)
 • Alitha ,tr.16.12.1657 met Matthias Martens (get.Theodorus Willemsens en Maria Dirickx)
 • Joanna ,tr.05.10.1670 met Petrus van Kessel (get.Pedro Quirini en Jacobo Dircx)
 • Lambertus ,tr.29.08.1699 met Theodora Janssen (get.Christophoro Alardo en Henrico Boecx)
 • Lambertus ,tr.17.11.1716 met Anna Catharina Florack (get.Alardo Janssen en Nicolao van Scennevelt)
 • Aldegondis ,tr.26.09.1719 met Johannes Kuppen (get.Bartholomeus Box en Petro Heijnen)
 • Hubertus ,tr.29.10.1724 met Maria Elisabeth Kinna (get.Jacobo Tossains en de koster)

nog uitzoeken

In Arcen trekken twee dopen de aandacht, kinderen van Willem Bocx en Henryck NN:

16.01.1639 Gertrudis
Willem Bocx off Mons unde Henrijck sijn huisvrow haer kint gedopt den 16 Januarij 1639 doer Alexander Notten pastor Arssensis die geverlincx sijn Derrick Bemmelen ende Gertgen Smets des kints naem Gertrudis.
02.10.1640 Merricken
Winer Bocx ende Henryck zijn huisvrouw haer kint gedopt den 2 octobris 1640 voer Alexander Notten Pastor Arssensis die geferlincx zijn Lijnart int panhuis van Pont unde Jenniken Joucken van Hasselt des kints naem Merricken.

Alexander Notten (Noten) was in 1616 werkzaam in de parochie Swolgen en Tienray en stierf als 100-jarige in Arcen.


In Venlo vinden we bij de katholieke militairen 18.12.1693 de doop van Joannes, zoon van Antonius Belven en Maria Boux (get.Jois Gentits en Catharina Candris).

Verantwoording

 • Deze (voorlopige) genealogie is aangemaakt op 1 januari 2009 - Jan Titulaer