Hillen

Uit TitVen
Ga naar: navigatie, zoeken

Aert Hillen, een Maasschipper afkomstig uit Wessem in Limburg, was van 1619 tot 1637 eigenaar van "'t Huys te Hemert" aan de Nieuwe Haven. (Oud-Dordrecht, 2003, nr. 1, p. 41-42). Hij was getrouwd met Ida van der Camp, in 1622 hadden ze acht kinderen waaronder:

  1. Margriete geb.1602
  2. Catharina geb.1608
  3. Renier
  4. Jenneke, getr. Dirk Boonen

Het Nieuwe Werck (Dordrecht) was een stadsuitbreiding waar zich veel bewoners van buiten de stad vestigden. Het waren vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden, maar vooral veel Maasschippers die al dan niet trouwden met Dordtse dames. Huizen kregen vaak geografische namen. Voorbeelden daarvan zijn de huizen genaamd Luijck, Venlo, Roermond, Nimwegen, Nieupoort, Maestricht, Maeseijck, Ceulen, Heynsberg en Brunswijk. Vanaf 1619 wordt ene Aert Hillen vermeld als eigenaar van een huis. Hij moet het pand enige jaren daarvoor hebben gekocht. Aert of Arent Hillen was een uit Wessem (Limburg) afkomstig Maasschipper. Hij is rond 1568 geboren. Hillen wordt op 20.07.1619 bij een erfdeling van de naastgelegen herberg "Ludick" als belender

“Francois de Buyler (notaris) als man/voogd van Heylken Gerrits Houben, Jan Gerrits Houben, Jacob Stoop als gemachtigde namens Hubrecht Gerrits Houben ende namens Lenaert Corstiaensz van Genattenhoven als man/voogd van Anneken Gerrits Houben, mitsgaders gecommitteerd bij de voogden van Bartholomeus Gerrits Houben, Maeijken Beatricx Gerrits Houben minderjarige kinderen/erven van wijlen Gerrit Houben ende Baetken Jansdr. voor. Stoop mede als ex.test. van Gerrit Houben ende Baetken Jansdr. verkopen acht negende parten van een geheel huys ende erve genaempt ‘Ludick’ st./gel. op het Nieuwerck tussen den huyse van Aert Hillen aan de eene ende het erf van het weeskint van Maria van Asperen aen d’ander sijde daer van het resterende negende part competerend en in eijgendom den voorsegde cooper. Volgens het accoord met den anderen gemaeckt onder expresse conditie dat voorsegde koper huys ten eenigen dag behouden zal den doorganck deur den ganck neffens het huys daerachter staende ende van ‘t comende op de Hooge Nieustraet omme selven ganck tot allen tijden soo bij dage als bij nachte te gebruycken, mits dat den voorsegde cooper ende sijne naercomen de getuigen gehouden sullen wesen en gedooge…… tegenwoordig ende voors ganck competerende ende behoorende aen ’t voorsegde cleijn huys in de Hoge Nieustraet. Dat het gedeelte en het kelderken comende onder het huys in de Hoge Nieustraet uytcomende het welck bij Marcelis Gerritsz gebruyckt is geweest geheel vrij sal comen en altijts blijven aen den selven huyse op te Hoge Nieustaet.” In 1622 werd in Dordrecht het zogenaamd “hoofdgeld” geheven. Dat was een stedelijke belasting op het “aantal hoofden” in een huis. Aert Hillen werd aangeslagen voor 10 pond. Het gezin bestond toen uit man, vrouw en acht kinderen. Op 19.08.1636 werd wederom een huis verkocht waarbij Aert Hillen belender was, dit keer aan de Hoge Nieuwstraat. Uit deze akte blijkt dat het huis van Aert Hillen doorliep van de Nieuwe Haven tot aan de Hoge Nieuwstraat en dat er dus geen sprake was van twee panden van verschillende eigenaren. Aert Hillen overleed op 25.03.1637 “bij de houte brug naest Luijck”.


Maasschippers