Lyna

Uit TitVen
Ga naar: navigatie, zoeken
Een schip wordt voortgetrokken door een lijndrijver ergens in de buurt van Roermond - proceskaart uit 1591

Familie LYNA

Die gaat surfen op het internet naar de familie Lyna-Lijna-Lina-Linen in Venlo in de periode vóór 1700 zal teleurgesteld worden over het resultaat. Een zoekopdracht op de website van de Mormonen levert een aantal Lina’s uit de 17de eeuw, de meesten uit Tilleur (Luik-België). In Venlo vinden we een tweetal verwijzingen naar Meeswijk (B) en Eijsden. Het is al snel duidelijk dat de Lyna’s hun geld verdienden in de maashandel als schipper, huurvaarder of lijndrijver. Verder genealogisch onderzoek is gewenst.

Hieronder de resultaten van een eerste speurtocht in Oud-Archief en Schepenbank van Venlo uit de Tolboeken, Burgerboeken, Overdrachten, Capitatielijsten en uit de DTB’s: In de tolboeken van Venlo van 1620 vinden we de Maasschippers Jacop Lyna de Soure , Jan Lijna van Wesel, Derick Lyna, Jan Lyna van Venlo, Hube Lynen burger van Boemel (Zaltbommel), Jan Lijna van Wesset (Visé), Wijnandt Lyna en Petter Lijna van Venlo. In 1630 passeren de tol van Venlo: Wijnandt Lyna, Jan Lijna burger van Venlo, Lienart Lyna, Jan Lijna van Wesset. Tenslotte in 1680 treffen we nog slechts Navinse Lynae aan. In de Burgerboeken vinden we één inschrijving van Derick Lyna in 1610 en één vertrek met behoud van het burgerschap van Peter Lyna in 1626.

Betekenis familienaam

Linard, -art, -aer, -a, Lyna : Patroniem, Waalse vorm van de voornaam Leonard. Leonard, Leonardo (Italiaans), Leonarda (vr.), Lennard, Lennart, Lennert. Naam die een samenstelling is van het Germaanse lewa/liwi en hard: sterk door genade.

(van internetsite: Een familienaam is je gegeven).

(voorlopige) Genealogie

I.(Jan) Lyna, maasschipper, geb.ca.1550; getrouwd met Elisabeth NN. In de Schepenbank Venlo (Overdrachten) vinden we drie kinderen:

 1. Derick, getrouwd met Maria van Sambeek, zie IIa.
 2. Peter, getrouwd met Maria Merts, zie II.b.
 3. Lina, getrouwd met Boris Denis (Dionysis)
 • 25.09.1619 : Jan Lijna en Elisabeth kopen een huis met erf op het Schriksel van Henrick Alberts en de overleden Catharina Hansen. Er was al eerder een acte opgemaakt op 24.08.1619. Het huis lag naast dat van Reiner inge Betou.


II.a.Derick Lyna, maasschipper, geb.ca.1580, ovl.vóór april 1636; was getrouwd met Maria van Sambeek (d.v. Mechtelt Spe). Uit de Schepenbank Venlo (Overdrachten) vinden we vier kinderen en een relatie naar Meeswijk / Stokkem (B).

 1. Gerardt, getrouwd met Anna Maria Schoeler
 2. Balthasar, getrouwd met Barbara Ysenbroex; 19.04.1668 : Balthasar Lyna en Barbara Ysenbroex, echtgen., verkoopen aan Jacob Buegels en Billeken Brandts, echtgen., een huis en erf aan de Aldenmarkt (OAV-358 - 19.04.1668). De buren zijn Herman Hermans en Jan Cremers.
 3. Maria, getrouwd met Gijsbert Verhaegh (+1653 Venlo), zie III.b.
 4. Elisabeth (Lijsbeth), getrouwd met Goswinus de Groet (Gossen de Bro...). Beide zijn vóór 1638 overleden en laten één kind na.
 • Schepenbank Venlo - nr.2629 – 18.05.1638 (losse overdrachten)

Wij Hendrick Happenaertz ende Jan Schepers schepenen der gerichtsbancken Meeswijck (t.o. Urmond in België) gehorende die vrije Baronnije lants doen conde ende te weten in vigeur deses dat op huyden den XVIII.may anno XVI ende XXXVIII (18.05.1638) voor ons personelick is voor (. . .) den erentfester Godart Beijssen onsers voerseiden gerichts ende Baronnijen scholtis ons exhiberende seker art van momberschap (. . .) voor scholtis en schepenen der stadt ende vrijheit Stockhem, over die (. . .) twee sohnen van wijlen Derick Lyna ende Maria van Sambeek gewesene eheluyden, naementlick Gerardt ende Balthasar Lyna waer van den teneur copyeken hier naer is volgende ende heefft derselver in conformiteit desselfs gesubstitueert ende gemachticht, wie hij in (. . .) deses te machtich makende ende authoriseerende erentfesten ende weleersaemen Herman Anthonij van Paderborn burger der stadt Venlo om ahn stadt synder ende in sijnen nahm te verhypotheciseren ende te verunderpanden de halff profeijdt van seker huijs gelegen op den Aldenmerckt geregistrirt bij den voorss Derick Lyna (. . .) de helffte van een halff huijs liggende opt de Vleysstrate aldaar bij den voorschreven Derick Lyna in recht (. . .) ende hergecommen van Mechtelt Spe zlr aenden voorgenoemden Gerardt Lyna ten overstaen van hem comparant bij verdrach van electie voor sijne hylich penninghe sijn gedevolueert ende sulx tot behoeff ende geenigen die hun qualitate qua voor de gerechte Venlo sullen sisteren ende ter presentie van Gijsbert Verhaegh brieffens der gesubstitueerden, bethonen, geheellest verdeilt ten urbaer van Gerit Va(. .) op behoirlicken interesse gedebourseert te hebben de somme van sevenhondert guldens venloscher lopender wehrde ons die (. . .) vergunning van Ritmeester Hieronymus Wolffart liggende int garnisoun tot Stralen. Gelijcken gestelt, hefft ick der voorgenoemde scholtis in de selve qualiteit, ende meer voor den voorss Balthasar Lyna, gewalt ende volcommen macht gegeven aen de voorss Hermanus Anthonij ten eynde om in syne plaets te doen gerechtelick transport ende cessie van twe vierendelen, van twe baenden den eene geleghen omtrint de erff van Frans Jansen ende den anderen aende Gruenstraett, beide onder den gerichte van Venlo ressortierende ende sulx tot erffelicken profijt van Gijsbert Verhaegh (en) Maria Lyna syne ehelicke huisfrouw ende hunder beider (erfenis), ersten allet voor de sonen als hij curateur beneffens, Jan Diesters ende Jan de Groott als voormunders des onmundighen kijndts van wijlen Gossen de Bro(. .) (Goswinus de Groott) ende Lijsbeth Lyna zlr mit den voorss Gijsbert Verhaegh sijn overcommen ende geaccordeert onder telkens als hij in gefuegelick sal comen doen ’t employeren tot betaling ende (. . .) der schulden bij den (. . .) Derick Lyna ende syn huysfrouw zlr achtergelaten, belovende hij comparant allett geenighe bij den geauthoriseerden Hermanum Anthonij in den burghen sal gedaen ende besoigneert van een stadt ende sall in falden in maniere als oft hij in selve hypothesutie transport ende cessie in persohne gedaen hadde onder verbintenisse ende (. . .) die dese (. . .) onderschrijven in contrarijeren ende ter waeren oirconde van tgeene voorss hebben wij dese authorisator dar vansten voorss scholtis ende mede secretaris doen (s)chrieven ende brieffen onse signatuur ent onsers schepenampts ziegell geconfirmirtt, so gedaen op dach van maent ende inden jaer als bovens; (was getekend:) Hein Heppenertt, Jan Schepers; Ende per ende Godardt Beijssen inde selver qualiteyt als (. . .).

 • Schepenbank Venlo - nr.2629 – 05.04.1645 (losse overdrachten)

Coram Lt Oeijen et Huijs scabinus, Gerardt Lijna soone van zaliger Derick Lijna, voor hem, ende sijne huysfrou Anna Maria Schoeler absent daer voor deselve doch geloost, sich sterckmaeckt ende genoegsaem volmacht van selve belooft overtseijnde, geapprobeert ende geaggreert des accordt scheydinge, deijlinge ende affrekeninge als hij met sijn swaeger Gijsbert Verhaegh ende suster Maria Lijna eheluyden opgericht ende gemaeck hebben den XXII.aprilis 1645, ende in voldoening van dije tot vaster, puurtuelder achtervolging, ende confirmatie, overgegeven ende gecedeert ende selve sijnen swaeger desselfs huys ende erft goederen van sijne elderen pro quota hem aenbestour, onder deses gerichts gelegen, als het halff huijs opden Aldenmerckt, neven Herman de Mertschipper ter eenre ende Jan Cremers ter ander zijde, ’t vierde part van een huijs opde Vleesstraet daer Henrick van Croonenborgh de helft van heeft, ende noch een vierde part van een huys opde Schricksel liggende, neffens Anneke van Kessel ter eenre ende Lenardt Pijst ter andere zijde, met de vierde part van twee coolhoven, daer van de eene achter de Hoochkerck in Puther baendt, ende des anderen buijten de Tichelpoort gelegen schietende aent landt van Bagijns, soo groot ende cleijn der selve aldaer gelegen.

 • 08.10.1620: Mr Arndt van Asperen gemachtigd voor burgemeesteren van Maastricht door Dierck Lijna op 11.8.1620, verkoopt een Maasschip dat in de haven van 's-Hertogenbosch ligt, toebehoord hebbende aan Peter Lijna en door Dierck Lijna voorsz verkregen bij schepenvonnis van 's-Hertogenbosch op 11.5.1620, aan Seger Anthonisz (R 1429 f 1 GA Den Bosch)
 • 24.10.1620 : Derick Lina en Maijce (Muijbe) nemen een koolhof en erf van ongeveer 45 roeden over van het echtpaar Boris Dionis (Denis) en Lina.
 • 02.12.1620 : Derick Lina en zijn huisvrouw krijgen het kindsdeel overgedragen van Metge Martz. Alle alsulcke gemelde en erfgoederen uit het overlijden van haar moeder, in deser stadt gelegen ter summe van duizend daalders scheltpenning.
 • 12.08.1622 : Derick Lina en zijn huisvrouw kopen een huis met erf gelegen op de Aldemerckt van Willem de Laett en Anna Vinck. Met volmacht van Anna’s broer (Jan) Vinck. Het huis lag tussen dat van B.Johan inge Huys en Sybre Brunis.
 • 09.10.1624 : Peter Lyna draagt aan zijn broer Derick Lyna over zijn aandeel van hun overleden moeder. Dat is een derde deel van 3 huizen met erf en ledige plaets, gelegen voor en opte Schriksel tussen dat van Hube van Kessel en het erf van Henricus Pijla.
 • 1625 : i.v.m. het veer van Venlo op Mook: "Derick Lina ys burgh worden voer Lenardt Lina den pachter" (Beurt-en Wagenveren; Johannes Marius Fuchs - UvA 1946).
 • 17.03.1626 : Derick Lina koopt het derde deel van een huis met hof en twee huserkens daerbij met ledige plaets gelegen opte Schriksel (vrij erf) van het echtpaar Boris Denis en Lina. Het huis ligt tussen het huis van Hube van Kessel en het huis van Henricus Pijla.
 • 31.05.1626 : Derick Lina koopt een baende van 2 morgen, 25 roeden en 11½ voet (vrij erf) gelegen in de Groenstraat. Het lag tussen het baend van Derick Hanen en dat van Balthasar van Wansum. De verkopers waren: Jan Boerma als gevolmachtigde van de weduwe Henricus Claes, Sijke Cases genoemd; en de dochter van Jochum en Itge Claes, die ook voor de kinderen van haar overleden broer optreedt.
 • 09.07.1626 : Derick Lina koopt een huis met erf en ledige plaets opt Schriksel (vrij erf) van Alard Putte en Baetske (Beatrix) int Merslie, ook uit naam van hun broer Herman Putte. Het ligt tussen Dericks eigen erf en dat van Herman aenge Berch.
 • 24.08.1628 : Derick Lina koopt een koolhof en erf, groot 24 roede, gelegen achter onse Moder Kerck. Verkopers zijn: Henricus Jansz in de Betouw, die ook staat voor het echtpaar Lenardt Jansz Mall en Margarita eerss Putt, Christina in de Betouw, het echtpaar Jan Caris en Ariaenken in de Betouw.
 • 07.01.1632 : Derick Lina koopt een huis met erf, gelegen aan de Aldemerckt naast (de overleden) Lenard Lina en het erf van Peter Sillen. Verkopers zijn de gevolmachtigden Jacob van Bergh en Sibert van Rhe, burgers van Nijmegen, voogden van het onmondige kind van Ceel Gerits en (de overleden) Liesbet Gerits.
 • OAV 2562-23.04.1636: Lyna vase qualitatu mutatis mutandis (in de hoedanigheid veranderen wat veranderd moet worden) Iuha Lyna ter somma van 40gl cum expensus. Dript vuyt de name van erffgenamen van Derick Lyna erschint tegens Jacq.Dombru en secht de schulden vant sterffhuys naer gesien te hebben en darbij bevonden dat de cleger all wijt overtalt is conform d´antekening darvan concludeert derhalve dat cleger gehalden sall sijn in liquidatu titredis met dese, en wat bevunden sall worden den een den anderen te chine goede satisfactie te doen cum expensis.
 • OAV 2562-04.06.1636: Volquin als volmaechteger van Henrick Paradijs compareert in recht contra Icha Lyna ende secht sees keren arest gedaen te hebben op het sterffhuys van selve ter somma van 50gl tot goede reckeninge ende alsoo hij denselven volcomment is verweekt ende niet ontsaet is versoeckt en dat hen, bij sentu van een eers. Gericht deselve moegen advideceert worden cum expensis.II.b. Peter Lyna, maasschipper, getrouwd met Maria Merts, vertrekt in 1626 uit Venlo met behoud van het burgerschap. Petter Lijna komt in de tolboeken van Venlo voor in 1620. Er is één zoon bekend:

 1. Leonardus, zie III.a.
 • Schepenbank Venlo – nr.2559 – 09.07.1614

Augustinus Tomassen provisor vande arme weeskinderen, in plaetse van Jan Roeije vuijt crafft van transport derselvig erschient ende Peter Lina als momb(oir) Marint Merts syner huysfr und vracht bewies van sijn noot, andersins herhapend te hebben claer gewin.

 • Schepenbank Venlo – nr.2560 – 04.04.1620

Claes Victors erschient tegens Peter Lina und heist van hem hondert gulden tot goeden rekening, hercommende eensdeels van geleent gelt, anderdeels van costgelt, so synes Peter kijnt bij hem varden heeft, dieselve te betalen oft hondert gel(ig) daer voor.


II.c.Jan Lyna, ovl.vóór mei 1635; was getrouwd met Catharina Slootiens. In een overdracht Schepenbank Venlo worden twee kinderen genoemd en een relatie naar IJsden (Eijsden, het echtpaar Claes den Drapt en Neesken Peeman).

 1. Neesken, getrouwd met Urban Jacobs
 2. Trijneken, getrouwd met Eggel Jeewis.
 • 23.11.1622 : Jan Lina en Catharina Slootiens kopen een huis met erf en toebehoren op het Schriksel van Jan Faessen en Grietgen de Laet. Het huis ligt tussen het erf van Segerken Lom (*1585 +1632; houthandelaar in Venlo) en het huis van Jan in de Betouw (tussen 1571 en 1632 Maasschipper).
 • Schepenbank Venlo – nr.2594 – 04.05.1635

Den 4 maij 1635 coram judice Goris Lom et Janssen schepen. Die erffgenaemen van wijlen Jan Lijna, to weten Urban Jacobs ende Neessken Lijna syne huysfrou, item Eggel Jeewis ende Trijneken Lijna eheluyden opgedragen aen Jennissken de Boeckholt naegelaeten weduwe van Thijs van Boeckholt, twee morgen landts gelegen inden Sloot, van 1 stuck 3 morgen naest Joncker Spee ende Gerardt ingen Sloots landt ter eenre ende den Genreijnen wegh ter andere sijden, vrij erff. Noch die selve opgedragen 1 morgen van dit voerss stuck aen Jacob aenden Wall ende Anneken Steijns, baeven aeffte meeten naest Joncker Spee’s landt.Diese twe deel heefft Claes den Drapt ende Neessken Peeman eheluyden beschudt coram IJsden, den 8 maij 1635.

 • Schepenbank Venlo - nr.2594 – 28.04.1636

Coram Lom et Boener eodem die. Jaecob aengen Wall als gecoeren momboir van Beill Jacobs ende Linnart Limpkens als gecoeren momboir van Trijnken Eijskens opgedragen aan Tulman (Urban??) Lyna ende Neesken syn huysvrouw, een huys, ende erff vry, hetselve met haeff ende placx gelegen is ter eener sijde beneffens Henrick .


III.a. Leonardus Lyna; Lenardt trouwt 02.02.1625 in Venlo met Sijbilla (Beelke) Haemaeckers (Cornelius), trouwgetuigen Theodorus Lijnen en Georgio Schippers. Hij moet overleden zijn in 1631 of 1632. We vinden vier kinderen in Venlo:

 1. Cornelius,geb.01.02.1626 (get.Lambertus Smiedts en Ida Raedts)
 2. Joannes,geb.03.09.1627 (get.Anthonius van Saligen en Joanna Haemaekers)
 3. Mechtildis,geb.06.05.1629 (get.Joannes Leina en Adriana Ariaens)
 4. Petrus,geb.04.10.1630 (get.Lambertus Smiedts en Errimgardis Butten)
 • 19.10.1628 : Lenardt Petersz Lina en Beelke kopen een huis met erf, met stal daarachter en recht tot opvaren, gelegen aan de Aldemerckt (vrij erf). Verkopers zijn de echtparen Jan Becx en Catarina van Belfen, Jan Derix Colen en Margarita van Belfen. Het huis ligt tussen die van Sillen en Jan van Belfen. Lambert Cornelisse en Catarina Nelis zijn burgers geworden door de kooppenningen van het huis (hoe zit dit in elkaar?).


III.b. Maria Lyna, getrouwd met Gijsbert Verhaegh (ovl. in 1653, Venlo). Op 29.08.1667 koopt Maria Lyna, weduwe van Gisbert Verhaegh, twee morgen land in het Craeneveldt. Zo’n twee maanden later, 07.11.1667 koopt ze eenen coolhoff van 37 roeden in Rembolts camp.

 • (OAV-Venlo-Nr.333-12.10.1644)

Giesbert Verhack en Maria Lienen, echtgen., verkoopen aan Ger.Bussemakers en Artgen Holthuyssen de helft van 2½ morgen land gelegen op 't Wildevelt (Zegel van C.Romer,r., Hendr.ingen Huysz en Hendr.van Darth, schep.; het laatste geschonden).

 • (OAV-Venlo 29.08.1667)

Den 29.Augustus coram judice Duycker ende Goldt schepen, Gerardt de Groodt en Helena Clericx eheluyden sampt derselver Helena’s kinderen Jan Engelborchs ende Jenneken Bodinchuysen eheluyden ende Wouter van Riensdyck met Petronella Engelborchs eheluyden, voor hun en hunnen erven respective, vercocht, opgedragen en overgegeven om eene summe geldts, soo wel betaelt is. Maria Lynen weduwe Gisbert Verhaegh saliger en haeren erven vyffende twintich gulden jaerlixer erfftins rente, elcke gulden tot XXp in jedertijdt van betalinge binnen Venlo geingh en geeff sijnde jaerlix opden 29.augustus en terst op denselven dach inden toecomenden jaere 1668 en soo voortz alle jaer vervallende, vuyt en van twee morgen landts aent craeneveldt, neffens des huys grachten en der weduwe Matthijs Swijns erffgenamen erff gelegen, verclaerende te wesen, te loossen met vierhondert gulden munte en weerde voorss beheltelijk die loos een halff jaer te voorens te verkundighen.

 • (OAV-Venlo 07.11.1667)

Den 7.November coram judice Duycker ende Floers schepen, meester Rutgerus Janssen ende Catharina van Asselt eheluyden voor hun ende hunnen erven, vercocht, opgedragen en overgegeven om ene summe geldts soo wel betaelt is, Maria Lyna weduwe Gysbert Verhagh saliger en haeren erven. Thien gulden jaerlixer erfftinse rente yeder gulden tot XXp aen goeden gelde in yedertijde van betalinge binnen Venlo geigh en geeff sijnde, jaerlix opden zevenden november en terst op anderen dach inden toecomenden jaer1668, ende soo voortz alle jaer vervallende vuyt en van eenen coolhoff groot 37 roeden in Rembolts camp neffens Jan Hendricx tinnegieters en Louys Jaegenthorch noch vuyt en van een huys aenden merckt naest des rentmeesters Johan Duyckers huys eener ende Thilman Potgieters huys andersijdts gelegen, beyde vrij erven, wie sij verclaerden. Te loossen met tweehondert gulden munte en weerde voorss beheltelick die loos, een halff jaer te vooren te verkundighen.


IV.a. Hermanus Lyna (+30.12.1692) krijgt samen met Ida Faessen de volgende kinderen in Venlo:

 1. Mechtildis, ovl.16.10.1731 Venlo; trouwt 17.07.1679 in Venlo met Wilhelmus Matijssen (ovl.1707-1709 Venlo), zie V.a..
 2. Clara, ovl.06.10.1716 in Venlo; trouwt in Venlo met Cornelis Rijcken met huwelijksdispensatie: De toegewijde dienaar Stephanus van der Stegen, pastoor in Venlo verzoekt aan de Doorluchtige en Eerbiedwaardige Bisschop van Roermond om vrijstelling van de drie huwelijksafkondigingen voor Cornelius Rijcken en Clara Lina. Als reden werd aangevoerd dat het huwelijk uitgesteld was vanwege het onlangs overlijden van de tante (zus van de vader) van de bruid. Men wil een ingetogen en geen uitbundig huwelijksfeest, maar ook geen verder uitstel voor het jonge paar. Opgetekend in Venlo op 13 april 1689. Het huwelijk werd gesloten 20.04.1689, als getuigen fungeren Cornelius Janssen en de koster.
 3. Leonardus,geb.06.09.1649 (ouders niet getrouwd, get.Petrus Thijssen en Sybilla Cornelius)
 4. Servatius,geb.24.09.1651 (Gisbertus Verhaech en Margaretha Henderickx)
 5. Johanna,geb.03.11.1654 (Henricus Vaessen en Gertrudis . . . richen)
 6. Joannes,geb.09.10.1665 (get.Henricus Spee en Godefrida Reinen)
 • Schepenbank Venlo – nr.2595 – 04.09.1656

Herman Lyna. Den IIII.septembris 1656 coram judice, Duijcker, ende Paderborn schepen, Maria Lijna, weduwe Gijsbert Verhaech zlr, geassisteert met haeren hiertoe, ende haerer kinderen voormunder (voogd) mr.Rutger Janssen, mede craft onder dato des sesden decembris 1653 voor schepenen voorss met den voorss haeren man Gijsbert zlr opgerichtes testaments, soo gesien*, vercocht, opgedragen, ende overgegeven om een summe geldts, soo wel betaelt, ende in betalinge van schulden besteedt is, Herman ende Ydtgen Faessen eheluijden, ende hunnen erven een stuck landts, groot drije vierdeel morgens aenden Leuter wech bijden Bergh neffens des landt Scholtis Wilhelm Goris erff ter eenre, ende Arnt Mudders ter andere sijden gelegen, vrij erff. naederhandt is dese vercoopinge, ende opdracht by octroij des gerichts de dato XVIII Octobris 1656 geconfirmeert.

 • Schepenbank Venlo – nr.2595 – 04.09.1660

Herman Lijna. Den IIII.septembris 1660 coram judice Diester, ende Floers schepen, Godefroid van Gostorff, ende Anna Raets eheluyden, voor hun ende hunnen erven, vercocht, opgedragen, ende overgegeven om een summe geldts, soo wel betaelt is, Herman Lyna, ende IJdtgen Faessen eheluyden, ende hunnen erven, twelff ende eenen halven silveren ducaton in specie ofte die rechte weerde van dijen daer voor jaerlixer erffthins rente jaerlix opden vierden septembris, ende ierst op denselven dach inden toecomenden jaere 1661 ende voorts alle jaer vervallende, vuyt ende van een huijs, ende erve aende Tichelpoort beyde sydts neffens Gerardt van Aerssen erve gelegen vrije erff, noch vuijt ende van, een huijs, ende erve inde Vleeschstraet, neven des convents St.Nicolaij cruysheeren eenes, ende Derick Engelen huijs ander sydts liggende, belast met noch ses, ende een oort goltjl ende sesse daeler jaerlix aende moederkerck, sunst vrij erff wie sy verclaerden, te loossen met tweehondert ende vijftich ducatons in specie, ofte die rechte weerde van dijen daer voor beheltelick die loos een halff jaer te voorens te verkundigen.

 • 23.10.1686 : In 1686 is ene Hermen Lijnnae één van de 27 gildebroeders in het huurvaardersgilde (OAV-1526, 23.10.1686).


IV.b. Hubertus Lyna (+16.06.1695) trouwt 11.10.1665 met Margaretha Claessen en ze krijgen vier kinderen. Waarschijnlijk heeft hij een 2de huwelijk 24.01.1686 met Elisabeth int Groenewalt, waaruit nog een dochter wordt geboren, alle vijf in Venlo:

 1. Joannes Hoben,geb.25.10.1670 (get.Leonardus Lina (Petrus Quirini) en Gertrudis Hinnis)
 2. Leonardus,geb.06.10.1673 (get.Joannes Lina (Gaspar Genen) en Catharina Hobe (Magdalena Janssen)
 3. Petrus,geb.12.12.1668 (get.Jacobus NN en Barbara Mertens)
 4. Maria,geb.22.07.1682, en uit het 2de huwelijk (get.Leonardus Aerts (Leonardo Lenaerts) en Sibilla van Hilderen (Gertrudis Claessen))
 5. Margaretha,geb.01.12.1686


IV.c. Leonardus Lyna en Magdalena Janssen hadden in oktober 1693 een huis aan de Lichtenberg in Venlo, naast Hubert Janssen en de weduwe Peeter Beugels. Volgens de huizenschat in Venlo van 1727 woont de weduwe Lijna onder de Maespoort (naast Derick Boecx en Jan Bosch); in 1735 en 1736 verhuurt ze dat huis aan Geurt Stoffels (tussen Hendrick Hebben en Peter & Hendricus Beugels).Ze krijgen de volgende kinderen:

 1. Anna Catharina,geb.08.04.1670 (get.Joannes Ariaens en Margaretha Claessen)
 2. Anna Catharina,geb.21.06.1671 (get.Leonardus Jacobs (Hubertus Lina) en Berta Morre)
 3. Leonardus,geb.29.01.1675 (get.Hubertus Lina (Michaelo Peeters) en Maria Rutten)
 4. Joannes,geb.06.10.1678 (Stephanus Janssen en Petronilla Janssen)


IV.d. Urbanus Lyna (Jacops, z.v. Jacobus ?) trouwt op 27.11.1668 in de St.Martinuskerk Venlo met Margaretha Boux (dochter van Hubertus,+16.11.1699). Trouwgetuigen zijn Lambertus Butten (Fouten) en Joanna Urbani. Urban is lijndrijver en overlijdt 03.08.1686 (zie ook beneden). In Venlo treffen we twee kinderen aan uit dit huwelijk:

 1. Catharina,geb.22.12.1670 (get.Thomas Haming en Mechtildis Box); zij trouwt als Catharina Orbon met Franciscus Wiliquine Tutelair.
 2. Joannes,geb.15.06.1673 (get.Martinus Fouten uit naam van Anthonij Tammerijn en Agnes Linen (Lina)); geen verdere gegevens bekend, waarschijnlijk jong overleden.


IV.e. Jan Lyna, getrouwd met Lenardtgen Rypers; hij was timmerman, geen kinderen bekend.

 • Schepenbank Venlo – nr.2596 – 11.08.1670

Jan Lijna. Den XI.augustij coram judice, Floers, ende Bije schepen, Houb Boucx ende Styn Butten eheluyden, voor hun, ende hunnen erven, ende voortz gelaevende, ende sich sterckmakende voorde kinderen van hunnen broeder Jacob Butten zlr, ende noch deselve Houb als volmr van Anthonij Janssen Lucx als vader ende Laurens Joossen, als vooght vande weesen van Margriet Butten zlr, luydt volmacht voor schepenen der stadt Goes, den 26.januarij 1670 gepasseert, mede als volmr van Lambert Lamberts de Jonge in echthebbende Agnes Butten, vermoech volmacht voor Burgemr, ende schepen der stadt Dordrecht, den iersten aprilis deses jaers gegeven, soo beyde gasten vercocht, opgedragen ende overgegeven om een summe geldts, Jan Lyna ende Lenardtgen Rypers eheluyden ende hunnen erven een huys aende Nyewpoort, neffens der stadtz muyr ende Jan Tentgens huys gelegen, voor vij erff. Ca.1660 kopen Jan Lyna en Lenardtgen Rypers eenen coolhoff van 8 roeden buiten de Laerpoort. 1672-1681 : De Capitatielijsten van Venlo laten zien dat Herman en Jan Lyna in 1672 bouwland hadden. Verder wonen in 1681 aan de Maaspoort Houb Lyna en vrouw, en aan de Helpoort Henrick Lyna Cuijper met vrouw (Agnes Schuts) en “moelder”.

 • 29.07.1682 : Overeenkomst tusschen den magistraat en de schrijnwerkers Jan Lina en Adriaan Janssen over reparatien aan de gierbrug (OAV-Venlo - 29.07.1682).


V.a. Mechtildis Lyna, bij haar overlijden 16.10.1731 Venlo staat de aantekening “mijn vrouwe moeder”; trouwt 17.07.1679 in Venlo met Wilhelmus Matijssen (ovl.1707-1709 Venlo). Minstens vier kinderen worden geboren:

 1. Jacobina Matijssen, geb.07.08.1680 (get.Bartholomeus Matijssen en Ida Vaessen).
 2. Mathias Matijssen, geb.05.11.1682 (get.Petrus d’Auernai en Joanna Matijssen).
 3. Jacoba Matijssen, geb.04.08.1685 (get.Wilhelmus Baren Stijn en Ida Vaessen).
 4. (geen naam), geb.09.01.1688 (get.Christianus Spee en Ida Vaessen).

In de Inventaris van Grubbenvorst vinden we drie actes (nr.11, 20 en 21):

 • 30.04.1700 Akte van schuldbekentenis ten laste van Grubbenvorst en ten bate van Willem Mathijssen en zijn vrouw Mettien Lina te Venlo, groot 125 rijksdaalders.
 • 30.06.1722 Akte van overdracht door Judith Moll, Petronella Bissou en Margrieta Jacobs aan de weduwe van Willem Mathijssen te Venlo van een schuldbekentenis ten laste van Grubbenvorst, groot 160 pattacons.
 • 23.02.1729 Akte van schuldbekentenis ten laste van Grubbenvorst en ten bate van Metie Lijna te Venlo, groot 1309 guldens, voor de aflossing van een gelijke som, verschuldigd aan Catharina Tabij.

Urban Lyna

Jacobs.jpg
Laten we deze Urbanus Lyna (Jacobs, waarschijnlijk de zoon van Jacob) wat nader analyseren, op 27 november 1668 trouwt hij in Venlo met Margaretha Boux, dochter van Hubertus. Uit het huwelijk worden minstens twee kinderen geboren, Catharina in 1670 en Joannes in 1673, ze dragen de familienaam Orbon. Op 9 januari 1679 kopen Urbanus Lyna en Margaretha Boux een huis op het Maasschriksel in Venlo, naast Francis Coenen, de andere buren zijn de erfgenamen van Lysbeth van Hasselt :

“Urban Lyna – Den 9.januarij 1679 coram judice, Oort en Bijl schepen, Gillis Cammu en Gertruydt Pommen eheluyden, voor hun en hunnen erven, vercocht, opgedragen en overgegeven, om eene somme geldt volgens coopcedulle, Urban Lyna en Margret Boux, eheluyden en hunnen erven, Een huys en erve opt Maesschrixel neffens Francis Coenen huys eener en de erffgenamen van Lysbeth van Hasselt en consorten erven ter ander syden gelegen, verclaerende te wesen vry erff.”

In 1681 geeft de capitatielijst aan de Maaspoort ene Urbanus Lijndrijver en vrouwe aan, nu kennen we dus ook zijn beroep. Van de vijftiende tot in de negentiende eeuw voeren de Maasschippers o.a. met trekschuiten over de Maas. In die vierhonderd jaar trokken paarden langs het jaagpad de schepen over de stroom. Op sommige plaatsen moesten de paarden en de Lijndrijvers omwille van de vaargeul van oever wisselen. Dat gebeurde soms met een bootje (aak), maar ook wel half wadend en half zwemmend. Zo'n oversteekplaats werd vaak aangegeven met een ijzeren Maaskruis, voorzien van een offerblok. De lijndrijvers stopten er munten in voor een veilige overtocht. Ook werd geofferd voor de drijvers die de overtocht niet overleefden. In 1686 treft het noodlot huize Lyna, vader Urban krijgt waarschijnlijk bij de uitoefening van zijn niet ongevaarlijke beroep een ongeluk, waarbij ook z’n paard het leven laat. Op 28 juli laat hij zijn testament opmaken en 3 augustus 1686 overlijdt Urban:
“Wij Johan Goldt ende Arnoldt Bloemarts schepen to Venlo, doen kundt ende bekennen hiermede dat wij [: des versocht sijnde :] ons verfueght hebben ten huijse van Orbo Lijna, alwaer wij denselven cranck te bedde liggende, nijettemin verstandt sinnen ende memorie welgebruickende bevonden hebben, denwelcken ons verclaert heeft dat vermits hij grooten schaede geleden ende hem sijn peerdt affgestorven was dat hij oversulcx sijne huijsvrouwe volcomen last ende macht gaeve ’t huijs daer sij in sijn woonende te moegen naer sijnen doodt vercoopen, willende ende begevende dit iedertijdt vastbundich, ende van weerden te sijn, voorts cracht ende macht te hebben, ’t sije bij forme van testament ofte vuijtterste wille, heeft hij schrijvens onervaeren dese gehandmerckt, ende wij schepenen voorss. dese in oirconde der waerheijdt neffens den secretaris respective eijgenhandich onderteeckent, ende versegelt desen acht ende twintichsten Julij XVI ses ende tachtentich – onderstondt dit is merck (krabbel) van Orbo Lyna ende was onderteeckent J.Goldt A.Bloemarts ende was noch besegelt met twee segels gedruckt in groenen wassche overdeckt met wit papier ende noch geteeckent H.Aerssen.”

Dochter Catharina Orbon trouwt 8 februari 1689 in Venlo met Franciscus Wiliquine Tutelair en ze gaan bij hun (schoon)moeder inwonen, hetgeen blijkt uit de capitatielijst van de Maaspoort in 1695. Margaretha Boux, weduwe Orbo Lijna overlijdt Venlo 16.11.1699. Catharina en Franciscus blijven in het huis wonen, kopen het ernaast gelegen “De Fonteijne” in 1707 erbij en leggen de basis voor de familie Titulaer in Nederland.

Verantwoording

 • Deze (voorlopige) genealogie is gewijzigd op 20 augustus 2009 - Jan Titulaer