Paradijs

Uit TitVen
Ga naar: navigatie, zoeken

Mathijs Paradijs (Paradis), jong gezel van Luik, wonende scheep (1624), schipper, koopman op de Maas, trouwde NG Dordrecht 25.08/10.09.1624 met Anneken Lens Hermansdr. (Anneken Lens), gedoopt NG Dordrecht mei 1602, jonge dochter van Dordrecht, wonende scheep (1624), begraven in de Augustijnenkerk te Dordrecht op 24.06.1670.

 • Op 5 juni 1670 compareert voor notaris J. Reijns (zie ook Weesboek 22-7-1670: inv 26 - f9) Anneken Lenssen, weduwe van Matthijs Paradijs, in zijn leven koopman op de Maas, ziek in bed liggende. Zij prelegateert aan Anneken Paradijs, weduwe van Hendrik Duwant (Durant?) in zijn leve maasschipper, een bedrag van f 300:- ‘ten reguarde ende opsichte vande goede ende trouwe diensten die sij testatrice vande selve haere dochter genoten heeft’, mits dat Anneken Paradijs en Jenneken Paradijs nog uit haar testatrices boedel zullen ontvangen een somma van f 600:- als huwelijksgoed, zoals haar andere kinderen ook gekregen hebben. In al haar overige goederen benoemt zij tot erfgenamen Lens, Marija, Matthijs, Barbera, Dirck, Anneken, Harman en Jenneken Paradijs en het weeskind van Catharina Paradijs. Getuigen: Matthijs Paradijs Cornelisz en Henrick Servaes, inwoners van Dordrecht.
 • Noot: Is Hendrik Duwant, de man van Anneke Paradijs, familie van Claas Durant, de koper (1645) van het erf náást dat van Jan de Veer? [bron: André den Haan, kwartierstaat Johanna van der Spoor, ONA 116 - f158 ev]

Naar volgende kinderen wordt verwezen:

 1. Lens
 2. Catharina, vóór 1670 overleden, liet een weeskind achter.
 3. Mathijs, ged.01.05.1625 Dordrecht
 4. Maria, geb.ca.1630 land van Luik, wonende scheep 1650, begraven 01.05.1709 Dordrecht; 1ste huwelijk NG 11.10.1650 Dordrecht met Jan Govertsz van Tricht, wijnkoper; ged.NG 1620; begraven 18.12.1670 Dordrecht; 2de huwelijk 26.03.1673 Puttershoek met Maarten Adriaensz v.d.Kade.
 5. Berber, ged.01.06.1631 Dordrecht, jong overleden.
 6. Adriaen, ged.01.06.1632 Dordrecht
 7. Barber, ged.01.04.1634 Dordrecht; 25.05.1663 trouwt in Dubbeldam Barber Paradijs met Mathijs Hackez
 8. Dirck
 9. Jenneke, ged.06.07.1637 Dordrecht
 10. Anneke, getrouwd met Henrick Duwant
 11. Hermannus, ged.01.01.1641 Dordrecht

Matthijs Paradijs, Maasschipper, gedoopt ca. 1649 te Luik België, begraven op 21.07.1714 te Dordrecht. Ondertrouwd op 20.05.1674 te Dordrecht, gehuwd op 03.06.1674 te Dordrecht met Hendrijcksge (Henrica) Teerlingh, gedoopt op 08.02.1646 te Dordrecht, begraven op 26.08.1717 te Dordrecht.

Lijns Paradijs: 19.04.1662 passeert de Venlose tol: “Lijns Paradijs affgevaeren burger van den Boos, orloff gehaelt”. Op 19 september 1671 lezen we in de stukken van de Camere Juditieel van Dordrecht: “Geven reverentelijcken te kennen Corstian Ghijssen ende Jan Bachus (coopluijden), dat sij supplianten als voochden over Helena Ghijsen minderjarig achtergelaetene dochter van Herman Ghijssen vercocht hebben aen Lens Paradijs (mede coopman) de voornoemde dochters vierdepart in een huijs ende erfve ontrent de blaeuwpoort tusschen den huijse van Jan de Weert aen d’een ende ‘t huijs van Leendert van der Hulck aen d’ander zijde ter somma van elff hondert vijff ende twintich gulden. zijnde ‘t geheel tegens vier duijsent vijff hondert guldens. volgens de coopcedulle ten desen annex, alwelcke coop ten regarde van de voorsegde minderjarige dochter geschiet is. 19 september 1671”.

Op 13 oktober 1671 zien we in een transportakte bevestigd dat Laurens Paradijs in bezit is van de helft van het eigendom. Hij koopt dan voor f 2.250,= de andere helft van het huis van de erfgenamen van Herman Ghijsen: “Arent Boone (coopman) als getrout Elijsabet Ghijsen, mitsgaders Corstiaen Ghijsen en Johan Bachus als voochden over Helena Ghijsen beijde kinderen en erffgenamen van zaliger Herman Ghijsen (in sijn leven mede coopman) en borger en bij approbatie en authorisatie van mij Ed. heeren van de Gerecht volgens den authorisatie van 19 september 1671 vendidit Laurens Paradijs coopman de gerechgte helft van een geheel huys en erve staende ende gelegen ontrent de Blaupoort tusschen den huyse van Jan de Weert aen d’eene ende ‘t huys van Leonart van der Hulck aen d’ander zijde, daer van den cooper de wederhelft competeert.” Al in de eerste helft van de 17e eeuw vestigde de familie Paradijs zich vanuit Maastricht op het Nieuwe Werck. Op het Nieuwe Werck bezat de familie diverse huizen. Evenals de vorige eigenaren van het huis Nieuwehaven 51-52 waren het Maasschippers. Op 15 januari 1699 laat Laurens Paradijs als executeur testamentair van zijn overleden vrouw Maria Boijen notarieel verkoopcondities opmaken voor het huis dat wordt geveild. Koper is Ruth Vermaase voor zijn of haar moeder, de weduwe Hendrick Vermaase. De koopsom bedraagt f 3.300,=. Het huis wordt pas acht jaar later, nadat Laurens overleden is, voor schout en schepenen getransporteerd door zijn executeurs testamentairs Corstiaen Backus ende Corstiaen Cloens. Het huis wordt op 12 mei 1707 overgedragen aan Margrita Morees, weduwe Hendrick Vermase.

1699 – 1734 : Margrita Morees Margrita Morees was een 50-jarige weduwe toen zij het huis in 1699 kocht. Ze werd op 31 juli 1648 in Dordrecht gedoopt als dochter van Denijs Morees, een in Eijsden geboren Maasschipper, en Catherina Jans Kempenaers. Uit het huwelijk met Hendrick Vermase werden in Dordrecht gedoopt: 20 juni 1672 Denijs, 18 november 1673 Dionijsius, 19 november 1679 Hendrik en op 26 augustus 1687 Petrus. Buiten deze vier kinderen moet er een kind Ruth zijn geweest die in 1699 als gemachtigde voor zijn of haar moeder optrad bij de aankoop van het huis. Margrita Morees werd op 19 augustus 1734 in de Grote Kerk begraven vanuit een huis achter de Grote Kerk.

Grafzerk van Maerten Paradijs
Grafzerk van Maerten Paradijs, Aletta van Tricht en hun zoon Govert in de Grote Kerk van Dordrecht.

("Hier leyt begraven Maerten Paradys in syn leven coopman van blauwe steen out 52 jaren sterf den 1 november anno 1652 ende Aletta van Tricht syn huysvrouw sterft den 17 october anno 1686 out 78 jaer acht maenden ende Govert Paradys synen soon out 21 jaren sterf den 25 september anno 1656")

Martijn Paradijs en Aeltje van Tricht. Martijn Paradijs, geboren 1600, overleden Dordrecht 01.11.1652 stamt uit een Luikse schipperfamilie en Aeltje was de dochter van Govert Guertz van Tricht; geboren februari 1608, overleden Dordrecht 17.10.1686. Ze woonden in Dordrecht op de locatie waar nu de huizen Hoge Nieuwstraat 134-140 en Nieuwehaven 39-42 liggen. De familie van Tricht kwam begin 17e eeuw vanuit Maastricht naar het Nieuwe Werck in Dordrecht. De opa van Aeltje was schipper Geurt Geurssen uit Maastricht, die in 1605 in Dordrecht trouwt in Dordrecht met Mariken Jans Houben uit Roermond. Vanaf 1650 zien we kinderen met de geslachtsnaam van Tricht.

 1. Barbara; zij trouwt voor 1655 met Jan Jansz. Clouns de jonge; zij woonden in Dordrecht aan Nieuwehaven (huis op de hoek met de Lange IJzerenbrugstraat, nr.33)
 2. Maria; trouwt 09.02.1662 in Dordrecht met haar buurjongen Matthijs Bacx
 3. Aletta; was getrouwd met ds Hubertus de Coninck de groote cleercast, bedienaer des Goddelijcken woort tot Delft. Ze hadden een dochter Catharijna.
 4. Martijn
 5. Govert; geboren 1635, overleden Dordrecht 25.09.1656.Maasschippers